CẤP CỨU TMH

BÀI GIẢNG CỦA TS.QUÁCH THỊ CẦN,  về một số vấn đề liên quan đến cấp cứu trong TMH ở đây:

Abces nao do tai

Bai giang mo khi quan

viem xuong chum cap

bien chung VTXC

BAI GIANG SEO HEP

bai giang chay mau mui

VTCX mt hoi viem

SÁCH HAY VỀ MỞ KHÍ QUẢN : http://ifile.it/s39rpb0/Tracheostomy.pdf

KNOWLEDGE IS FREE. THE MORE WE LEARN TOGETHER, THE MORE WE KNOW. COME ON! GO UP!

DË VÁÛT ÄÚNG TAI

I. ÂAÛI CÆÅNG

Âáy laì mäüt cáúp cæïu ráút phäø biãún coï thãø gàûp åí caí ngæåìi låïn vaì treí em, muìa heì nhiãöu hån muìa âäng, do muìa heì hay nàòm nåi thäng thoaïng, khäng quaìng khàn, khäng âäüi muî… cän truìng (hay gàûp con giaïn) chui vaìo äúng tai.

Ngoaìi cän truìng dë váût coìn coï thãø laì caïc haût traïi cáy hay máùu âäö chåi.

Nãúu khaïm vaì xæí trê khäng âuïng quy caïch coï thãø âæa laûi nhæîng háûu quaí khäng læåìng våïi äúng tai vaì tai giæîa âàûc biãût gáy thuíng maìng nhé… tæì viãm tai giæîa âãún viãm tai xæång chuîm gáy biãún chæïng näüi soü.

II. BAÍN CHÁÚT DË VÁÛT

Khaïc våïi dë váût âæåìng àn, âæåìng thåí khäng coï hoàûc hiãúm gàûp xæång trong thæûc pháøm àn uäúng, nhæng báút kyì váût gç nhoí hån äúng tai, loüt vaìo âæåüc äúng tai âãöu coï thãø tråí thaình dë váût tai. Dë váût coï thãø laì cháút hæîu cå, vä cå, cháút deîo, cháút trå (êt phaín æïng viãm nhiãùm nhæ thuyí tinh, máùu nhæûa…), nhæng cuîng coï thãø laì dë váût säúng, coìn váûn âäüng ráút maûnh trong äúng tai hoàûc dë váût báút âäüng nàòm yãn trong äúng tai nhæng gáy biãún chæïng.

1. Dë váût säúng

Dë váût äúng tai coï thãø laì dë váût säúng. Âoï laì caïc loaûi cän truìng nhæ con giaïn, caìo caìo, cháu cháúu, con beït (tæì choï, meìo – âäüng váût nuäi trong nhaì), con ong hoàûc do báút kãø mäüt loaûi cän truìng naìo khaïc maì chui loüt âæåüc vaìo äúng tai.

Do dë váût säúng nãn coï thãø váûn âäüng maûnh trong äúng tai, âuûng chaûm vaìo maìng nhé gáy caím giaïc såü haîi, lo làõng vaì caí âau âåïn cho naûn nhán. Vç váûy âáy laì mäüt cáúp cæïu tháût sæû, coï khi chán vaì ràng cän truìng ráút sàõc âaî gáy cháún thæång chaíy maïu cho naûn nhán.

2. Dë váût báút âäüng

Laì nhæîng dë váût vaìo nàòm yãn trong äúng tai, coï thãø do baûn beì hoàûc tæû bãûnh nhán nheït vaìo tai (âàûc biãût åí læïa tuäøi nhaì treí máùu giaïo). Âoï laì caïc loaûi haût traïi cáy, haût luïa, haût caït saûn. Cáön læu yï haût luïa ráút hay gàûp åí näng thän. Baín thán haût luïa nhoün caûnh ráút nhaïm vaì sàõc coï thãø gáy täøn thæång äúng tai vaì maìng nhé nãúu láúy boí khäng kheïo tay cuîng nhæ thao taïc trong âiãöu kiãûn vä caím khäng täút.

III. TRIÃÛU CHÆÏNG LÁM SAÌNG

– Nãúu laì dë váût säúng (thæåìng laì cän truìng nhoí) thç âáy laì mäüt cáúp cæïu.

Bãûnh nhán seî âãún khaïm cáúp cæïu ngay báút kyì thåìi gian naìo vç cän truìng vaìo äúng tai räöi seî khoï quay laûi nãn tçm âæåìng ra. Chán, caïnh, âáöu… cuía cän truìng caìo cáúu vaìo thaình äúng tai vaì maìng nhé gáy bãûnh nhán ráút âau âåïn, khoï chëu, coï thãø coï uì tai, choïng màût, nghe keïm vaì âàûc biãût nghe tiãúng säüt soaût vaì caí dáúu càõn âau buäút cuía cän truìng… Maïu coï thãø chaíy ra äúng tai. Bãûnh nhán lo làõng, máút àn, máút nguí vaì âãún ngay bãûnh viãûn. Coï ngæåìi âäø næåïc väi vaìo tai âãø dë váût chãút nhæng seî tai haûi hån do maìng nhé äúng tai bë boíng kiãöm vaì cän truìng caìng chaûy nhaíy maûnh.

– Nãúu dë váût báút âäüng nhæ treí em nheït máùu âäö chåi hoàûc caïc loaûi haût traïi cáy, viãn soíi nhoí vaìo thç chè gáy nghe keïm hay khi viãm nhiãùm, chaíy muí tai, tai coï muìi häi… måïi phaït hiãûn ra

IV. CHÁØN ÂOAÏN

Dãù daìng phaït hiãûn ra khi soi äúng tai maìng nhé.

– Våïi cän truìng tháúy ngay âuäi, chán caïnh… âang cæí âäüng.

– Våïi con beït tháúy con beït baïm chàût vaìo thaình äúng tai, âäi khi gáön saït maìng nhé, äúng tai thæåìng coï phán cuía noï thaíi ra sau chè vaìi giåì chui vaìo äúng tai

– Våïi nhæîng viãm tai giæîa khäng âæåüc chàm soïc täút âäi khi phaíi gàõp ra ráút nhiãöu dë váût laì con ruäöi chãút måïi khaïm âæåüc maìng nhé, tháûm chê coìn caí doìi luïc nhuïc haìng chuûc con trong äúng tai våïi muí thäúi láùn maïu…

V. ÂIÃÖU TRË

1. Nguyãn tàõc láúy dë váût äúng tai

1.1. Dë váût säúng

– Phaíi giãút chãút dë váût säúng træåïc khi loaûi boí âãø cän truìng khäng gáy täøn thæång thãm äúng tai maìng nhé, cuîng nhæ láúy dë váût ra âæåüc troün veûn. Chuïng ta khäng “âaïnh váût” våïi con váût khi noï chè mäüt con âæåìng træåìn vaìo coìn chuïng ta thç tçm moüi cacïh keïo ra, chán, caïnh cän truìng seî laìm täøn thæång äúng tai maìng nhé.

Coï thãø giãút cän truìng bàòng thuäúc mã, hoàûc caïc loaûi dung dëch dãù gáy ngaût thåí nhæ dáöu Parafin, máût ong, dáöu laûc.. ngay caí næåïc saûch cuîng âæåüc. Tuyãût âäúi khäng duìng caïc loaûi hoaï cháút axit hoàûc kiãöm gáy boíng da nhæ næåïc väi, dáúm…

1.2. Dë váût báút âäüng

– Nãúu dë váût trån, troìn, chàõc… phaíi duìng curet voìng hoàûc curet nhæ thça kheî laïch vaìo giæîa thaình äúng tai vaì dë váût quaï næîa baïn cáöu (âæåìng kênh) dë váût räöi khãöu (keïo) dáön ra.

– Nãúu dë váût nhoí nheû, mãöm coï thãø duìng panh gàõp ra bçnh thæåìng hoàûc duìng båm tiãm båm næåïc muäúi sinh lyï vaìo âãø dë váût cuäún theo doìng næåïc ra ngoaìi.

2. Nguyãn tàõc sàn soïc sau khi loaûi boí dë váût

Sau khi loaûi boí dë váût nãúu tai bë cháún thæång (do cän truìng hoàûc do tháöy thuäúc) thç khäng âæåüc duìng mäüt loaûi dung dëch thuäúc naìo nhoí vaìo tai maì phaíi tuán thuí nguyãn tàõc laìm thuäúc tai khä nhæ mäüt cháún thæång äúng tai vaì maìng nhé.

Nãúu coï cháún thæång: Phaíi sàn soïc âiãöu trë khaïng sinh toaìn thán vaì taûi chäø âãø traïnh viãm tai giæîa vaì xæång chuîm sau naìy. Nãúu bë thuíng maìng nhé phaíi âæa vaìo phoìng mäø dàût laûi maìng nhé dæåïi kênh hiãøn vi nhæ giaíi quyãút cháún thæång thuíng maìng nhé thäng thæåìng.

VI. PHOÌNG BÃÛNH

– Muìa heì khäng nãn nàòm trãn saìn nhaì khi khäng coï maìn che chàõn cän truìng.

– Coï thãø duìng bäng nheït äúng tai laûi khi phaíi nàòm åí chäù nguy cå cän truìng chui vaìo tai cao. Nãúu khäng may cän truìng chui vaìo, phaíi âãún ngay cå såí y tãú coï Baïc sé chuyãn khoa TMH gàõp dë váût.

– Nhán viãn y tãú coï traïch nhiãûm tuyãn truyãön cho caïc cä baío máùu, caïc tháöy cä tiãøu hoüc giaïo duûc ngàn chàûn caïc chaïu khäng cho dë váût vaìo tai nhau hoàûc tæû boí vaìo tai.

– Tháöy thuäúc TMH phaíi khaïm âaïnh giaï cáøn tháûn baín cháút dë váût vaì tiãn læåüng khaí nàng loaûi boí dë váût taûi phoìng khaïm hay dæåïi gáy mã taûi phoìng mäø (ngæåìi låïn coï thãø láúy ngay åí phoìng khaïm nhæng våïi treí em phaíi láúy bàòn gáy mã taûi phoìng mäø âãø haûn chãú cháún thæång do treí daîy duûa gáy ra).

One response to this post.

  1. Take yourself keep control!

    Phản hồi

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: